Wat een risicoanalyse is

Een risicoanalyse is kort gezegd een overzicht van alle mogelijke risico’s die het projectresultaat kunnen beïnvloeden waarin voor elk risico wordt aangegeven wat het gevolg zou zijn als het risico zich voordoet, welke maatregelen getroffen kunnen worden ter beheersing en wie deze maatregelen het beste kan nemen.

In een risicoanalyse wordt helder en eenduidig omschreven wat de grootste risico’s, negatief of positief, zijn voor een bouwproject. Beheersmaatregelen om mogelijke risico’s te beperken of juist te vergroten worden gedefinieerd, toegewezen en geëvalueerd. Het resultaat is een bouwproject dat efficiënt en binnen de projectkaders (kwaliteit, geld en tijd) wordt gerealiseerd.

Een goede risicoanalyse is echter geen star en simpel overzichtslijstje maar behoort een dynamisch proces te zijn dat meeloopt tijdens het ontwerp- en bouwproces. Een gedegen risicoanalyse wordt in verschillende ontwerp- en bouwfasen, op verschillende organisatieniveaus en vanuit diverse invalshoeken binnen een ontwerp- en bouwproces geïmplementeerd. De analyse wordt gebruikt als preventiemiddel (voorafgaand aan bouwfase) en als evaluatiemiddel (einde bouwproces).

Indien risico’s in een vroeg stadium worden herkend, kunnen deze beter beheerst of zelfs voorkomen worden tegen geringere kosten of kostenneutraal. Tijdens het ontwerp- en bouwproces verdwijnen risico’s en dienen nieuwe risico’s zich aan. Risicomanagement is het voorzien en doorlopend monitoren van risico’s en het adequaat daarop reageren om deze risico’s te beheersen en zo mogelijk uit te sluiten.