Hoe de risicoanalyse wordt uitgevoerd

Het succes van een risicoanalyse is afhankelijk van de juiste toepassing in de (project)organisatie. Hoe gaat de (project)organisatie de gestelde doelen behalen? Welke middelen zijn beschikbaar en hoe worden deze ingezet? Daarnaast moet de definitie en de afbakening van de opdracht helder zijn. Bij een project worden deze aandachtspunten uitgewerkt in een Plan van Aanpak/ Werkplan. Daarin is ook helder en eenduidig aangegeven hoe de risicoanalyse wordt opgezet, wat de context is, wat de kaders zijn en wat het doel van de analyse is.

Afhankelijk van de vraagstelling wordt de (project)organisatieopzet voor het verrichten van de risicoanalyse gedefinieerd. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een opzet waarbij de analyse in groepsverband wordt verricht of juist voor een meer gesloten opzet waarbij elke partij afzonderlijk de analyse uitvoert. Moet er sprake zijn van een algemeen belang binnen de organisatie of moeten individuele onvolkomenheden aan het licht worden gebracht?

Bij complexe of omvangrijke projecten is het voor de continuïteit en kwaliteit van de analyse raadzaam om een onafhankelijke risicomanager aan te stellen. De manager coördineert de risico-inventarisatie, draagt zorg voor een juiste en eenduidige formulering van de risico’s en zorgt dat de projectorganisatie de gemaakte afspraken uitvoert. Daarnaast organiseert en coördineert de risicomanager het proces en legt hij namens de projectorganisatie verantwoording over de risico’s af aan de opdrachtgever.

Op basis van een goede, heldere organisatieopzet kan de projectorganisatie de risicoanalyse eenduidig, overzichtelijk en efficiënt implementeren.