Doel van de risicoanalyse

Optimalisatie
Het uitvoeren van een risicoanalyse voorafgaand of tijdens het bouwproces geeft de opdrachtgever een uitgebreid beeld van mogelijke risico’s en kansen die van invloed kunnen zijn op het beoogde resultaat. In een vroeg stadium worden mogelijke knelpunten en kansen gedefinieerd en beheersbaar gemaakt, waardoor vooraf het bouwproces geoptimaliseerd wordt. Indien de analyse wordt ingezet als evaluatiemiddel na voltooiing van het bouwproces of tijdens de exploitatiefase, dan kunnen belangrijke aandachtspunten en maatregelen worden vastgesteld ter optimalisatie. Onverwachte gebeurtenissen die een negatieve impact hebben (gehad) op het bouwproces of de bedrijfsvoering worden gesignaleerd en vermeden.

Algemeen belang & bewustzijn
In het bouw- en beheerproces leveren verschillende disciplines/afdelingen input om het beoogde (project)resultaat te bereiken. Opmerkelijk hierbij is dat elke discipline/afdeling doorgaans alleen kijkt naar dat deel waar zij verantwoordelijk voor is. Daarbij wordt veelal niet gekeken naar eventuele consequenties voor de andere betrokkenen. Met behulp van een gedegen integrale risico-inventarisatie worden ideeën en deelplannen op elkaar afgestemd en ontstaan er zelfs overstijgende inzichten.

Bijvoorbeeld, er wordt een WKO-installatie voorgeschreven. “Welke consequenties heeft dit voor het ontwerp van de W-installaties? Hoe beïnvloedt dit de E-installaties? Wat zijn de risico’s voor het beheer en onze exploitatie? Wat is het effect op de dagelijkse bedrijfsvoering?”

Op deze wijze wordt geleerd van elkaars inzichten en ontstaat een breed gedragen integraal beeld van de voornaamste risico’s. Er wordt een algemeen risicobewustzijn gecreëerd. Het doel is om op een proactieve wijze gezamenlijk na te denken en te communiceren over mogelijke risico’s en oplossingen.

Sturingsmiddel
De risicoanalyse is een middel voor betrokken disciplines/afdelingen om te komen tot een haalbaar project dat gerealiseerd wordt binnen reële (project)kaders en/of tot een robuuste exploitatie. Door de disciplines/afdelingen proactief te betrekken en het tussentijds evalueren en updaten van de analyse blijven de gestelde doelen actueel, kan bijtijds gecorrigeerd worden en wordt het beoogde resultaat op de juiste manier binnen de gestelde kaders behaald.